Avsluttede saker

Hjelp til å ta grunnskolen

En enslig mor som manglet grunnskole søkte NAV om økonomisk støtte for å kunne forsørge familien mens hun gikk på skolen. Hun fikk avslag. NAV sa at de kunne ikke hjelpe henne. De forlangte at hun måtte slutte på skolen og søke jobb – da kunne de hjelpe henne slik at hun kunne forsørge familien.

Etter anke fant NAV ut at de allikevel kunne gi henne støtte, og hun går nå på grunnskolen i Skedsmo

Retur til Norge etter å ha emigrert til sitt hjemland

En flyktning i Sørum som for et år siden returnerte til sitt hjemland, måtte på ny søke tilflukt i Norge – men verken Sørum, Oslo eller Bærum kommune ville ta i mot ham. Familien ble sendt fra det ene NAV-kontor til det andre mens familien var stuet inn hos venner. SFF involverte seg, og Sørum ombestemte seg og tilbød ham å komme, men familien ønsket allikevel å bosette seg i Oslo og har nå fått seg bolig der.

Flyktningstipend og sosialhjelp

En flyktningfamilie erfarte at flyktningstipendet, som datteren fikk for å kunne gå på videregående skole, ble regnet som inntekt i regnskapet som NAV la til grunn for å yte sosialhjelp. Det vil si at familien fikk 4.600 kroner mindre i sosialhjelp enn hva de trengte pr måned. De derfor fikk det svært vanskelig.  Denne saken ble klaget til Fylkesmannen som vedtok at NAV Sørum ikke hadde anledning til å gjøre det – det var brudd på norsk lov.

NAV Sørum måtte omgjøre vedtaket og betale tilbake et større beløp til familien.

Dette vedtaket vil ha stor betydning for mange familier - både innvandrerfamilier og norske familier. NAV har ikke lov til ukritisk å la slike stipend inngå som inntekt i familieregnskapet slik som de har gjort fram til nå. Utdanningsstipend og innvandrerstipend er innført for å gi barn i fattige familier de samme muligheter til å delta i sosial arrangementer og lignende som barn av rikere familier.

Sosialhjelp og forsinket utbetaling av flyktningstipend

En familie erfarte at NAV ikke tok hensyn til at utbetalingen av flyktningstipendet til dattera var forsinket. I dette tilfellet var forsinkelsen 3-4 måneder. NAV utbetalte sosialhjelpen som om datteren hadde fått utbetalt stipendet, noe hun altså ikke hadde fått. Saken ble klaget til Fylkesmannen som vedtok at NAV Sørum ikke hadde anledning til å gjøre det – det var også brudd på norsk lov.

NAV Sørum måtte i dette tilfellet omgjøre vedtaket og betale tilbake et større beløp til familien.

Denne saken vil også ha stor betydning for mange familier – både norske familier og innvandrer-familier.

Framføring av overskudd i forhold til satsene for livsopphold fra en måned til en annen.

Fylkesmannen uttaler i et annet vedtak at overskudd i forhold til satsene for livsopphold som NAV Sørum benytter, ikke uten videre kan overføres fra måned til måned. For eksempel:

En familie som jevnlig trenger 4.000 kr/mnd i supplerende sosialhjelp, og som for eksempel får tilbakebetalt 12.000 i skatt. NAV har da ikke anledning til å nekte familien sosialhjelp i 3 måneder med henvisning til at de har fått tilbakebetalt 12.000 kroner som burde være nok til livsopphold i denne perioden. NAV er forpliktet til å vurdere det aktuelle behovet på søknadstidspunktet. Har familien måttet bruke disse 12.000 til andre fornuftige og nødvendige innkjøp kan ikke NAV nekte å hjelpe familien.

Dette er en avgjørelse som vil ha stor betydning for mange som trenger sosialhjelp. Mange har vært i den situasjon at de har blitt nektet hjelp under henvisning til at de har fått tilbakebetalt skatt.

Bot for manglende legitimasjon på tog

En nyankommet flyktning som tok toget til Oslo, hadde kjøpt «student-billett», men hadde ikke gyldig legitimasjon. Ved billettkontroll ble hun ilagt 900 kroner i bot.

Etter å ha hjulpet henne med å skrive en klage ble boten ettergitt.

Boforhold I

En flyktningfamilie som hadde fått tildelt en leilighet som ikke var tilpasset familiens størrelse fikk hjelp av SFF til å klage. Nå har familien fått ny leilighet.

Boforhold II

En enslig flyktning ble innkvartert på et lite kott (1,5 x 2,0 m) i leiligheten til en annen flyktningfamilie. SFF hjalp henne med å klage. Nå har hun fått egen leilighet.

Kjørepraksis

SFF har hjulpet til med å gi innvandrere kjøretrening for å ta bilsertifikat.

CV'er og jobbsøknader

SFF har hjulpet flere innvandrere med å skrive CV'er og jobbsøknader.