Saker under behandling


En familie fikk over lang tid for lite penger fra NAV

En familie fikk for lite penger fra NAV over lang tid – i 13 av 23 måneder – på grunn av feil i utregningen av stønad. SFF engasjerte seg og skrev et åpent brev til Ordfører og Rådmann. Brevet er nå til behandling i kommunens administrasjon. I mellomtiden ser vi allerede at NAVs oppfølging av denne familien har endret seg til det bedre.


Det åpne brevet kan leses her.

Sørum kommunes svar kan leses her.

Utvidet barnetrygd, overgangsstønad og bidragsforskudd

En enslig mor med 3 barn har ikke fått nødvendig hjelp til å søke diverse trygder hun kan ha krav på. Dette gjelder blant annet utvidet barnetrygd (970 kr/mnd), overgangsstønad (16.569 kr/mnd) og bidragsforskudd (1.100 kr/mnd/barn). Siden hun nå går på skole kunne hun også ha fått både utdanningsstønad på 3.730 kr/år og flyktningstipend. Med disse midlene ville familien kanskje vært uavhengig av supplerende sosialhjelp, og dermed sluppet det stresset det er å være avhengig av sosialhjelp.


SFF har hjulpet til med å sende søknader som vi venter å få svar på i løpet av november/desember.


SISTE:

Søknad om overgangsstønad ble avslått av NAV Klageinstans. Avgjørelsen kan ikke ankes.

Søknad om utvidet barnetrygd ble avslått av NAV Forvaltning. Vedtaket skal ankes

Søknad om bidragsforskudd er fremdeles til behandling